BIBLIOGRAPHY

Please note that the aim of the project is not to establish the full bibliography of all related scholarly literature.

academic publications in which the references to the relevant deliberations are mentioned or their texts partially or fully transcribed

Beritić 1955
Beritić 1955Lukša Beritić, Utvrđenja grada Dubrovnika, Zagreb: JAZU, 1955 [drugo izdanje / second edition Dubrovnik: Društvo prijatelja dubrovačke starine, 1989] Beritić 1956
Lukša Beritić, Ubikacija nestalih građevinskih spomenika u Dubrovniku I, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 10 (1956.), 15-83
Beritić 1958
Lukša Beritić, Urbanistički razvitak Dubrovnika, Zagreb: Zavod za arhitekturu i urbanizam Instituta za likovne umjetnosti JAZU, 1958  See map at: Beritic_1958
D’Atri 2008
Stefano D’Atri, Adi 2 di marzo 1590 porta fornita. Rupe, il granaio di Ragusa (Dubrovnik), Mélanges de l’École française de Rome Italie 120/2 (2008.), 569-580
Fisković 1947a
Cvito Fisković, Dokumenti o radu naših graditelja i klesara XV.-XVI. stoljeća u Dubrovniku, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 3/1 (1947.), 3-26
Fisković 1947b
Cvito Fisković, Naši graditelji i kipari XV. i XVI. stoljeća u Dubrovniku, Zagreb: Matica hrvatska, 1947.
Folnesics 1914
Hans Folnesics, Studien zur Entwicklungsgeschichte der Architektur und Plastik des XV. Jahrhunderts in Dalmatien. Jahrbuch des Kunsthistorischen Institute der K. K. Zentral-Komission für Denkmalpflege, Wien: Kunstverlag Anton Schroll & Co. 1914.
Grujić 2008
Nada Grujić, Onofrio di Giordano della Cava i Knežev dvor u Dubrovniku, Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske, ur. / eds. Predrag Marković, Jasenka Gudelj, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 2008., 9-50
Grujić, Zelić 2010
Nada Grujić, Danko Zelić, Palača vojvode Sandalja Hranića u Dubrovniku, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 48 (2010), 47-132; published in English as: The Palace of Duke Sandalj Hranić in Dubrovnik, Dubrovnik Annals 15 (2011.), 7-66
Grujić 2013
Nada Grujić, Kuća u Gradu. Studije o dubrovačkoj stambenoj arhitekturi 15. i 16. stoljeća, Dubrovnik: Matica hrvatska, 2013.
Grujić 2016
Nada Grujić, Arhitektura Kneževa dvora u srednjem vijeku: od utvrde do palače, Knežev dvor u Dubrovniku: Utvrda – Palača – Muzej, katalog izložbe / exhibition catalogue, ur. / ed. Pavica Vilać, Dubrovački muzeji, Dubrovnik 2016., 8-31
Janeković-Römer 1999
Zdenka Janeković-Römer, Okvir slobode. Dubrovačka vlastela između srednjovjekovlja i humanizma, Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, Zagreb – Dubrovnik, 1999.
Janeković-Römer 2003
Zdenka Janeković-Römer, Nasilje zakona: Gradska vlast i privatni život u kasnosrednjovjekovnom i ranonovovjekovnom Dubrovniku, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 41 (2003), 9-44
Jeremić, Tadić 1940
Risto Jeremić, Jorjo Tadić, Additamenta ad historiam culturae Ragusii antiqui sanitariae III, Belgradi: Bibliotheca Instituti centralis hygiaenici, 1940.
Kralj-Brassard 2012
Rina Kralj-Brassard, Pozornice milosrđa: Smještaj zgrada dubrovačkog nahodišta (1432-1927), Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 50 (2012), 39-62
Liber viridis
Branislav M. Nedeljković, Liber viridis, Srpska akademija znanosti i umetnosti. Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda, III odeljenje, knjiga XXII, Beograd 1984.
Mitić 1962-1963
Ilija Mitić, Orlandov stup u Dubrovniku, Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku 10-11 (1962-1963), 233-254
Novak Klemenčič 2003
Renata Novak Klemenčič, Dubrovniška Velika fontana, Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) 39 (2003.), 51-91
Novak Klemenčič 2005
Renata Novak Klemenčič, Kiparski ukras Kneževa dvora u Dubrovniku u 15. stoljeću – nekoliko priloga, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 39 (2005.), 269-302
Novak Klemenčič 2011
Renata Novak Klemenčič, Cerkev sv. Vlaha v Dubrovniku v dvajsetih letih 15. stoletja in Bonino di Jacopo da Milano, Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) 47 (2011.), 60-74
Novak Klemenčič 2014
Renata Novak Klemenčič, Obnova spomenikov v Dubrovniku v prvi polovici 15. stoletja, Arhitekturna zgodovina 2, (eds.) Renata Novak Klemenčić, Martina Malešič, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2014, 8-17
Rudić 2008
Srđan Rudić, O kući Hrvoja Vukčića Hrvatinića u Dubrovniku, Historijski časopis LVI (2008) 353-369
Seferović, Stojan 2006
Relja Seferović, Mara Stojan, Čudo vode: Prolegomena za ranorenesansni vodovod u Dubrovniku, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 44 (2006), 95-137

academic publicaions (with the abovementioned) used for mapping

Libri domorum
Irena Benyovsky Latin, Danko Zelić, Knjige nekretnina dubrovačke općine (13.-18. st.) – Libri domorum et terrenorum communis Ragusii deliberatis ad affictum (seac. XIII-XVIII) I, Zagreb – Dubrovnik 2007
Peković 1998
Željko Peković, Dubrovnik: Nastanak i razvoj srednjovjekovnoga grada, Split, 1998
Rudić 2008

Srđan Rudić, O kući Hrvoja Vukčića Hrvatinića u Dubrovniku, Historijski časopis LVI (2008) 353-369

other academic publications quoted on website

Grujić 1995
Nada Grujić, Kuća »savršenog trgovca« po Benediktu Kotruljeviću, Dubrovnik 6 (1995), 4,  198-212
Grujić 2006
Nada Grujić, Benedikt Kotruljević o vili, Kultura ladanja [Zbornik »Dana Cvita Fiskovića« I], (ur.) Nada Grujić, Zagreb, 2006, 41-50
Grujić 2012
Nada Grujić, Studio u dubrovačkim kućama prve polovice 15. stoljeća, Radovi Instituta za povijest umjetnosti 36 (2012), 43-52
Principe 1991
Ilario Principe, Tri neobjavljene karte Dubrovnika iz XVI.- XVII. st., Dubrovnik 1 (1991), 191-202